Реч, две о продуженом боравку…

Продужени боравак у нашој школи почео је са радом септембра 2009. године. Циљ продуженог боравка је рад на потпуном развоју ученика, препознавању и развијању посебних потенцијала, мотивисање и оспособљавање ученика за самостално учење, као и олакшавање прелаза из млађих у старије разреде.

Продужени боравак обухвата следеће области: самостална израда домаћих задатака, слободно време и слободне активности. Овакав облик рада одвија се сваког наставног дана након завршетка редовне наставе.

Слободне активности:

 • Едукативне и креативне радионице
 • Обележавање значајних датума и догађаја
 • Организоване групне посете установама и јавним манифестацијама
 • Организоване излети и шетње у оквиру школе и насеља
 • Рекреативне и спортске активности
 • Припрема приредби
 • Тематска израда радова и уређење паноа

Самосталан рад ученика – часови учења:

 •  Израда домаћих задатака
 •  Увежбавање и утврђивање садржаја програма (српски језик, математика)

Активности у слободном времену:

 • Организоване игре у школском дворишту
 • Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке)
 • Циљеви и задаци продуженог боравка:
 • Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда
 • Развијање радних навика код ученика
 • Унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја деце
 • Подизање нивоа комуникације и заинтересованости ученика за процес учења
 • Неговање и развијање стваралачких активности
 • Развијање креативности и естетског укуса кроз цртање, сликање, слушање музике
 • Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку
 • Пружање индивидуалне подршке ученицима према њиховим потребама и
  способностима
 • Већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе
  кроз тематско планирање активности
 • Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима
 • Развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу